Судска пракса

Овој „Водич за членот 5 од Конвенцијата“ е објавен од страна на Европскиот суд за човекови права во 2012 год., како дел од низата студии на неговата судска практика во врска со одредени членови...
Вишиот управен суд на РМ го објави Билтенот број 11 кој содржи сентенци од специјализираниот судски Оддел за имотно–правна област и други права, од специјализираниот судски Оддел за пензии...
Предметот започна со жалба (бр. 16912/08) против Република Македонија, поднесена до Судот согласно член 34 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи („Конвенцијата“)...
Во предметот Митров против Република Македонија, Европскиот суд за човекови права (Прва Секција), заседавајќи во совет составен од: Ledi Bianku, Претседател, Kristina Pardalos...
1 Во случајот Василевски против Република Македонија, Европскиот суд за човекови права (прв оддел), заседавајќи како совет во состав од: Ledi Bianku, Претседател, Мирјана Лазарова Трајковска, Kristina Pardalos, Linos-Alexandre Sicilianos, Robert Spano, Armen Harutyunyan, Pauliine Koskelo, judges...

Врховниот суд на Република Македонија на 16.08.2016  ги донесе и ги објави следниве сентенци: „Пасивна легитимација на Република Македонија“, по правен основ надомест на штета за...

Одделот за граѓански дела при Врховниот суд на Република Македонија, расправајќи по правните прашања од интерес за единствена примена ...

Излезе електрoнската верзија од вториот број на Билтенот посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП)...

Вишиот управен суд објави сентенци од специјализираниот судски Оддел за имотно-правна област и други права...

Во согласност со членот 461 од Законот за парничната постапка во стопанските спорови за парично побарување чија што вредност...

Страница 1 од 2

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме