Архива на информации

Уставниот суд поведе постапка за Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната. На денешната расправа, уставните судии...

Триесет и двајца нови адвокати се здобија со лиценци за вршење на адвокатската дејност во септемвриската сесија 2017 година...
Адвокатската комора на РМ го заврши циклусот на обуки посветени на Законот за кривичната постапка во рамки на едногодишниот проект „Обука на адвокатите на одбраната за новиот Закон за кривичната постапка и на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната“...

Адвокатска Комора на РМ  и Универзитетот Американ Колеџ Скопје (УАКС) Ве покануваат на бесплатна обука на тема...

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици...

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија"...

Проектот за „Зајканување на административните капацитети за имплементација на законската рамка за стечај и ликвидација на компаниите’’ организира тркалезна  маса...

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“  во соработка и со финансиска поддршка на  TAIEX организира работилница на тема: Жалбените постапки во заедничкиот европски систем за азил“...
Страница 1 од 29

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме