Архива на информации

Аспектот на практичната примена на Законот за кривичната постапка, како и предлози за надминување на проблемите на овој Закон со кои се соочува одбраната...

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ)...

Академик.мк ја објави најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец јули 2017 година...

Информативен билтен на CCBE број 63

Советот на адвокатски комори и правни здруженија на Европа (CCBE) го објави Информативниот билтен број 63...
Врз основа на Договорот за членство на Адвокатска Комора на РМ во Деловниот совет на Универзитет Американ Колеџ Скопје (УАКС), Универзитет Американ Колеџ Скопје...
Законoт за одредување на видот и одмерување на висината на казната беше тема на двете еднодневни обуките, кои на  29 и 30.06.17...

Проектот за „Зајканување на административните капацитети за имплементација на законската рамка за стечај и ликвидација на компаниите“...

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Инструменти за судска соработка во кривична и граѓанска материја...

Страница 1 од 28

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме