Жалбен совет

Членови на Жалбен совет на АКРМ:

  • ВЛАДО ЏИЛВИЏИЕВ, адвокат од Скопје
  • РЕНАТА МИЛАДИНОВСКА, адвокат од Скопје
  • СЛАВИЦА МИТКОВСКА, адвокат од Скопје
  • ДАНИЕЛ ИВАНОСКИ, адвокат од Битола
  • ПАВЛИНА ЗЕФИЌ, адвокат од Скопје

Заменици членови на Жалбен совет на АКРМ:

  • ТАТЈАНА СИЉАНОСКА, адвокат од Кичево
  • ЖАРКО БОШКОВСКИ, адвокат од Скопје
  • БИСЕРА МИТИЌ, адвокат од Скопје
  • НАДИЦА БАДЕВА, адвокат од Скопје
  • АРСИМ МЕХМЕТИ, адвокат од Тетово

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме