Обуки

 • 22
 • Мај
На 22март 2017 во рамки на проектот „Правни последици од отварање на стечајна постапка и судска администрација - нормативни аспекти и судска пракса“...
 • 15
 • Сеп
Адвокатската коморана РМ продолжува со реализација на обуки од областа на форензиката.
 • 19
 • Јул

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ)...

 • 28
 • Јун

Проектот за „Зајканување на административните капацитети за имплементација на законската рамка за стечај и ликвидација на компаниите“...

 • 12
 • Јул

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Инструменти за судска соработка во кривична и граѓанска материја...

 • 11
 • Јул

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Инструменти за судска соработка во кривична и граѓанска материја...

 • 04
 • Јул
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“организира на советување на тема „Структура на писмена изработка на судска пресуда и решенија“...
 • 06
 • Јул
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира дводневна тркалезна маса на тема „Улогата на судечкиот судија во доказната постапка“...
Страница 1 од 12

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме