Надзорен одбор

Членови на Надзорен одбор се :

  • ИБРАИМ БАЈРАМИ, адвокат од Тетово
  • САВЕТКА ДИМОВСКА, адвокат од Скопје
  • ФИЛИП ФИЛИПОВСКИ, адвокат од Гостивар

Заменици членови на Надзорен одбор се:

  • АТИНА ВЕЛИЧКОВСКА ЈОВАНОВСКА, адвокат од Крива Паланка
  • ДИМИТАР ПАНЧЕВСКИ, адвокат од Скопје
  • НЕНАД ТРИФУНОВСКИ, адвокат од Тетово

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме