Одлука на УО на АКРМ за орочување на средства за купување на деловен простор за Адвокатската комора на РМ

04 Мај 2018Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија, Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на седница одржана на ден 24.04.2018 година ја донесе следната

 

ОДЛУКА

 

Од средствата на сметка на Адвокатската комора на Република Македонија наменски се определуваат 12.000.000,00 денари за купување на деловен простор за Адвокатската комора на Република Македонија во Скопје.

Се овластува претседателот на АКРМ овој износ да го орочи на посебна сметка за период од 12 месеци.

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување.

 

АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Претседател
Никола Додевски, адвокат
 

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме